Menu

Taksa Notarialna 3

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Oddział 2
Wypisy, odpisy i wyciągi
§ 12. 1. Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka
wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.
2. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

Oddział 3
Poświadczenia
§ 13. Maksymalna stawka wynosi:
za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
(16) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka
należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
(14) za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie
statutu funduszu inwestycyjnego – 1.000 zł.
na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł;
za poświadczenie pozostawania przy życiu:
w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
w innym celu – 30 zł;
za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.