Menu

Taksa Notarialna 2

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Rozdział 2
Czynności notarialne
Oddział 1
Akty notarialne
(…)
§ 9. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, maksymalna stawka wynosi:

za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego
zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1.100 zł;
za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu
posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł;
(13) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
(14) za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie
statutu funduszu inwestycyjnego – 1.000 zł.

2. (15) Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną
stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica
pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału
zakładowego.
(…)