Menu

Czas i jakość

Notariusz jako osoba zaufania publicznego sporządza poświadczenia własnoręczności dokonania podpisu na dokumencie. Niektóre czynności, takie jak umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, dla swojej ważności wymagają formy pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym. Ponadto notariusz sporządza poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym mu dokumentem, a także datę okazania dokumentu oraz pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

  • -Notariusz doręcza oświadczenia,
  • -spisuje protokoły
  • -sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • -sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • -sporządza protesty weksli i czeków
  • -przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • -sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.